រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ណែនាំ ពី​ការបង្ការ​ទប់ស្កាត់ អន្ដរាគមន៍​គ្រោះ​អគ្គិភ័យ និង​វិធានការ​រក្សា​ទឹក​ទុក​ – CEN