អ្នក​ជម្ងឺ​ដែល​កំពុង​ព្យាបាល​រោគ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ស្រុក​ព្រះនេតព្រះ ទទួល​ការសួរសុខទុក្ខ​និង​អំណោយ​កា​កាកបាទក្រហម​ – CEN