សិប្បកម្ម​ឡឥដ្ឋ របស់ លាង ស្រ៊ុន ប្រើ​ក្មេងស្រី មិន​គ្រប់​អាយុ រហូត​ចូល​ម៉ាស៊ីន ដាច់​ដៃ​ត្រឹម​ក្លៀក​ – CEN