ធនាគារ CIMB ផ្តល់ជូន​ឥណទាន​បុគ្គល ជាមួយ​អត្រា​ការប្រាក់​ល្អ ដោយ​មិន​មានទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ – CEN