ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ លួច​បង្ហោះ​ដ្រូ​ន ផ្តិត​យក​រូបភាព លើ​ភូមិគ្រឹះ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN