អស់​ក្តីបារម្ភ​ចំពោះ​បញ្ហា​សុខភាព​ក្នុង​ការញ៉ាំភេសជ្ជៈ​ប៉ូ​វ​កម្លាំង​ – CEN