កីឡា​កាយ​វប្បកម្ម​របស់​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​សកម្មភាព​ប្រកួត ទាំង​ថ្នាក់​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាស៊ី និង​ពិភពលោក​ – CEN