កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​និង​អភិវឌ្ឍន៍ APF នឹង​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​អំឡុង​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN