សម្តេច​ក្រឡាហោម ប្រាប់​ដល់​ឈ្មួញ​ទុច្ចរិត សូម​បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់ ចំពោះ​សកម្មភាពល្មើស ដែល​បង្ក​ហានិភ័យប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN