ពន្ធដារ ប្រមូល​ចំណូល បាន​ជាង​៣៥៨​លាន​ដុល្លារ នៅក្នុង​ខែមករា និង​ខែកុម្ភៈ – CEN