កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​សន្និសីទ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​ធំ​បំផុត​មួយ ឈ្មោះថា​សន្និសីទ​និង​ពិ​ព័​ណ៍​ឌីជីថល​កម្ពុជា ២០១៩ (Digital Cambodia 2019) – CEN