ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ៤៨ នឹង​ក្លាយទៅជា​ផ្លូវ​ហាយ​វ៉េ នាពេល​អនាគត – CEN