ឲ្យសុទ្ធតែទ្រលក់ៗហ្មង! ​ថៃ​ប្រមូល​កងកម្លាំង​ប៉ូលីស​ធាត់​ស្អៀច​ប្រមាណ ២០០ នាក់ ទៅ​លុត​ដំ​សម្រក «​ខ្លាញ់​ពោះ​» ក្នុង​រយៈពេល​… – CEN