ច្រកទ្វារ​ឆ្លង​ព្រំដែន មួយចំនួនទៀត នៃ​ប្រទេស​ក្នុង​មហា​អនុតំបន់​មេគង្គ​ត្រូវបាន​បើក​បន្ថែម ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការដឹកជញ្ជូន​ – CEN