ក្រុម​ឈ្មួញ​ដឹក​ជ្រូក​ ផ្គើនសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្ម​​ហាមឃាត់​ទប់ស្កាត់​ការនាំ​ជ្រូក​រស់​ចូល​ពី​ប្រទេសជិតខាង​​ – CEN