អ្នកជំនាញ​ខាង​អាហារូបត្ថម្ភ​ទូន្មាន ៖ ការមិន​ហូប​ខ្លាញ់​សោះ​គឺ “​ខុស​ទាំងស្រុង​” គ្រាន់តែ​បរិភោគ​វា​…​តិច​ប៉ុណ្ណោះ​! – CEN