នាយក​អង្គការ NASA បង្ហើប​ប្រាប់​ពី “​ជន​ដំបូង​” នឹង​អនុវត្ត​បេសកកម្ម​ទៅកាន់​…​ភព​ព្រះ​អង្គារ​! – CEN