ជ្រឹង​មុខសេះ ឃើញ​ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច តែ​វា​ស្លូត​ទេ ហើយ​ស៊ី​ផ្លែឈើ​ប៉ុណ្ណោះ​! – CEN