ជប៉ុន ជា​ប្រទេស​ផ្តល់​ជំនួយ​ធំជាងគេ​ដល់​កម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ មាន​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ៣១២​លាន​ដុល្លារ – CEN