សម្តេចតេជោ ៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដល់២០២៣ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានបន្តផ្តល់ឥណទានសម្បទាន សរុបចំនួន ៧០០ លានដុល្លារ – CEN