អំពាវនាវដល់សាធារណជន មេត្តា ចៀសឲ្យឆ្ងាយពីភាពឧទ្ទាមកម្ម ដែលមានការចាត់តាំងជាប្រព័ន្ធ – CEN