លោក​ហ៊ុន ម៉ា​នី ៖ ១៥ ថ្ងៃ​គត់ លទ្ធផល ដែល​ឆ្លើយតប បាន​ទៅនឹង​សំណូមពរ​ជាក់ស្តែង រឿង​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​ខ្សាច់ និង​ថ្ម ក្នុងស្រុក​ភ្នំស្រួច​ – CEN