“​ពិស​បង្ក្រាប​ពិស​” -​ហេតុ​អ្វី​ក្នុង​សម័យ​កាលដែល​ចំណីអាហារ​តែង​បង្កប់​ហានិភ័យ​ដល់​សុខភាព​បែរជា​គ្មាន​វិធី “​បង្ក្រាប​”? ខាងក្រោម​ជា​ការ​រក​ឃើញ​របស់​អ្នកជំនាញការ គឺ​យក​អាហារ​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ក្រោយ​បរិភោគ​…​អាហារ​! – CEN