ស្លាក់​ត្រី​ក្រាញ់​ក្នុង​បំពង់ក​ស្លាប់ ពេល​បុរស​ម្នាក់ យក​ត្រី​ក្រាញ់ ខាំ​ក្នុង​មាត់​ភ្លា​ត​ស្នៀត​ឆ្លាក់​ក្នុង​បំពង់ខ្យល់​ – CEN