ស្ត្រី​ទើប​ក្លាយជា​ម្តាយ​វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ ប្រាប់ថា ៖ ខ្ញុំ​បញ្ចុះទម្ងន់​បាន ២០ គីឡូក្រាម ក្នុងអំឡុងពេល​ខ្លី​មួយ​ដោយសារ​ខ្ញី និង ក្រូចឆ្មារ​… – CEN