​ផ្សព្វផ្សាយ​ការអប់រំ​យល់ដឹងពី​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ ពី​សង្គ្រាម ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ស្រុក​អូ​រយ៉ា​ដាវ – CEN