សម្លាប់​ប្តី រួច​ចាក់ទឹក​អាស៊ីត​លើ​មុខ​សហាយ​បង្ខំ​ឲ្យ​វះកាត់​កែ​សម្ផស្ស​…​ជំនួស​ឲ្យ​ប្តី​ – CEN