ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ទីរ​ជំនាញ​ធ្វើ​ផ្លូវ​វាង ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការធ្វើដំណើរ​របស់​បង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ មុន​ថ្ងៃ​សង្ក្រាន្ត​ស្វាយរៀង​ចូលមក​ដល់​ – CEN