ក្រុង​ត្រៀម​រៀបចំ​ការប្រគំ​តន្ត្រី ការសម្ដែង​សិល្បៈ នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ពេញ​មួយ​យប់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ ដើម្បី​ទទួល​អំណរ​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​សកល ២០១៨ – CEN