អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាច្រើន ព្រួយបារម្ភ ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​ជា​ផ្លូវការ នៃ​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ព្យួរ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA – CEN