ស្នើសុំ​ឲ្យ​គ្រប់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទាំងអស់​ បង្កើន​ការយកចិត្តទុកដាក់លើ​ការអប់រំ​យល់ដឹង​ពី​មីន​ – CEN