ស​​ម្តេច​តេ​ជោ ប្រកាស​បន្តធ្វើ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​រហូត ក្រុម​អា​ពិសពុល ដែល​បំផ្លាញ​កម្ពុជា ស្លាប់ ទើប​សម្តេច​ឈប់​ – CEN