“​ខ្មោច​ចូល​សណ្ឋិត​” ក្នុង​ឡាន​បានជា​វា​ឆេះ រួច​បើក​ទៅមុខ​ដោយ​ខ្លួនឯងបាន​… ហើយ​ចុងក្រោយ​ឆេះ​ម៉ត់​! (​វីដេអូ​) – CEN