បងប្អូនបង្កើត ឈ្លោះគ្នារឿងព្រំដី បងស្រីយកដុំថ្មវាយក្បាលប្អូន – CEN