ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិចស្នើឲ្យ ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំង នឹងមេយោធាមីយ៉ានម៉ា ជុំវិញការបង្រ្កាប លើជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ា – CEN