កម្មវិធី អ៊ែក​សេស នឹង​អាចជួយ​ជន​មាន​ពិការភាព និង​ស្ត្រី​ដែល​រងគ្រោះដោយ​អំពើ​ហិង្សា ទាក់ទង​នឹង​យ៉េនឌ័​រ​ – CEN