បុរស​ម្នាក់​ដែល​បាន​លួច​ស្រឡាញ់​នារី​ម្នា​ក់ជាង 3 ខែ​ហើយ ក៏​ដាច់ចិត្ត​ឡើងទៅ​ផ្ទះ ចាប់រំលោភ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​នាង​ស្រែក នឹង​ប្ដឹង​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN