នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​ទីក្រុង ទីប្រជុំជន នៅ​ទូទាំងប្រទេស នឹង​ទទួលបាន​នូវ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត ១០០​ភាគរយ – CEN