រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌ ដើម្បី​ជជែក​អំពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ ក្នុង​កិច្ច​ធានា​ឲ្យមាន​យុត្តិធ​ម៌ ជាមួយ​និង​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN