រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក៏​មិន​បាន​ផ្តល់​ដី​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​ផ្លូវ​ទេ ផ្ទុយទៅវិញ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្តល់​ថវិកា ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​ទិញ​ដី​សម្រាប់​សាងសង់​ផ្លូវ – CEN