សងសឹក​បែប​នេះ​ហួសហេតុ​ពេក​ទេ​ដឹង ទោះបី​គេ​ក្បត់​យើង​ក៏​គួរឲ្យ​គេ​មាន​ផ្លូវ​បន្ត​… វាសនា​របស់​ខ្លួន​គេ​ទៅ​ចុះ​! – CEN