ក្រសួងបរិស្ថាន និង​អង្គការ Tetra Tech ARD ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី​គម្រោង USAID ព្រៃ​ឡង់​បៃតង – CEN