បវរកញ្ញា​ឯកសា​កល​វិទ្យាល័យ​ពិភពលោក ដើរតួនាទី​ផ្សព្វផ្សាយ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ទៅកាន់​ពិភពលោក​ – CEN