លទ្ធផល​ការបោះឆ្នោត​ថៃ​៖ គណបក្ស​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ លោក​ថាកស៊ីន ឈ្នះ​កៅអី​ច្រើន​បំផុត​ – CEN