​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មិន​ចង់បាន​អ្វី​ក្រៅពី​ឃើញ​ពលរដ្ឋ​រស់នៅមាន​ជីវភាព​សមរម្យ រស់នៅ​ដោយ​ប្រទេសជាតិ​មានសុខសន្តិភាព វឌ្ឍនភាព សង្គមរ​ស់​ដោយ​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​នោះ​ឡើយ​ – CEN