ប្រឆាំង​នឹង​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​អុត​ស្វាយ ដល់​ចុង​ក្រោយ​ពេល​ខ្លួនឯង​កើត ទើប​អ្នក​នយោបាយ​អ៊ីតាលី​រូបនេះ ភ្ញាក់ខ្លួន​នាំ​កូន​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​…​បង្ការ​ – CEN