ស្នេហា​ច្រាស​ពូជ​អម្បូរ ៖ ស្វា​ញី​បបួល​ប្រើស​ធ្វើ​រឿង​…​មិន​គប្បី​ – CEN