ប្រជាពលរដ្ឋ រិះគន់​រដ្ឋបាល​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ក្រុមហ៊ុន KSWM គ្រប់គ្រង​សំរាម មិនទាន់​ល្អ​ទេ​ – CEN