វៀតណាម​ប្រកាសប្រាប់​ពលរដ្ឋ​គេ អំពី​បញ្ហា​ជំងឺប៉េស្ត​អាហ្វ្រិក​លើ​ជ្រូក និង​របៀប​ងាយៗ​សម្រាប់​មើល​ដឹង​ពេល​ទិញ​សាច់ជ្រូក​ – CEN