ពឹងពាក់​ស្វាមី​ជា​នាយក IT ម្តង​ឲ្យជួយ​ទិញ​របស់​របរ​ប្រើប្រាស់ ស្មាន​ពុំ​ដល់​ផ​ថា ៖ ចង្ក្រាន​បាយ​ក្លាយជា​…​ឃ្លាំង​! – CEN